Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie zwołuje Walne Zgromadzenie. Część pierwszą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 23.04.2018r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Część drugą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 24.04.2018r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. 

 

 

Do I części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach:

- Os. Kościuszki 1-7

- ul. Wrocławska 56,58,58a,64

- ul. Dąbrowskiego 8,14,16

- ul. Moniuszki 38

- ul. Węglowa 1

- ul. Kościuszki 20-36,51-73

- ul. Sportowa 1 – 5

- ul. Św. Ducha 36,38,42,

- os.Tysiąclecia 4                

- ul. Waryńskiego 1,5,7

- ul. Kasztanowa 2,

- ul. Kasztanowa 3       

- ul. Kasztanowa 4                               

- ul. Kasztanowa 5                               

- ul. Kasztanowa 6                               

- ul. Kasztanowa 7       

- ul. Kasztanowa 10                  

- ul. Słoneczna 19,19a

- Al. Niepodległości 9

- ul. Kościuszki 3

- ul. Dworcowa 10E –Mieszków           

- ul. Topolowa 3 –Jaraczewo

 

Porządek obrad I i II części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw. Po odczytaniu listy pełnomocnictw lista pełnomocników zostaje zamknięta art.83 ust.11 u.s.m.
 1. Odczytanie porządku obrad.
 2. Wybór komisji :
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. wnioskowej
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017r. oraz z opinią biegłego rewidenta i przedstawienie zamierzeń na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2017r.
 8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 7-8.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2017r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2017r.
  2. podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.
  3. realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia w 2017r.
  4. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach: 1. najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na prowadzenie działalności  2. zatwierdzenie wniosków z części Walnego Zgromadzenia
 12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Część drugą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 24.04.2018r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Do II części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach

- ul. Traugutta 7-12

- ul. Wojska Polskiego 53

- ul. Wojska Polskiego 55      

- ul. Rogalskiego 1                  

- ul. Bema 29, 31, 31a, 33, 35, 37

- ul. Wrocławska 73, 75, 77

- Os. Konstytucji 3 Maja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,

20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42

 

Sprawozdania, projekt Statutu i informacje oraz projekty uchwał, z którymi Pan/i ma prawo się zapoznać, będą do wglądu od dnia 09.04.2018r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dni robocze w godz. 1000-1200.

Członek przybyły na część Walnego Zgromadzenia, do której przynależy zobowiązany jest do posiadania i okazania dokumentu tożsamości.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.