Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie zwołuje Walne Zgromadzenie. Część pierwszą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 26.06.2019r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Do I części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach:
- Os. Kościuszki 1-7
- ul. Wrocławska 56,58,58a,64
- ul. Dąbrowskiego 8,14,16
- ul. Moniuszki 38
- ul. Węglowa 1
- ul. Kościuszki 20-36,51-73
- ul. Sportowa 1 – 5
- ul. Św. Ducha 36,38,42,
- os.Tysiąclecia 4
- ul. Waryńskiego 1,5,7
- ul. Kasztanowa 2
- ul. Kasztanowa 7
- ul. Słoneczna 19,19a
- Al. Niepodległości 9
- ul. Kościuszki 3
- ul. Dworcowa 10E –Mieszków
- ul. Topolowa 3 –Jaraczewo

Porządek obrad I i II części Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw. Po odczytaniu listy pełnomocnictw lista
pełnomocników zostaje zamknięta art.83 ust.11 u.s.m.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór komisji :
a) mandatowo-skrutacyjnej
b) wnioskowej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej:
a) przedstawienie listy kandydatów
b) samoprezentacja kandydatów
c) rozdanie kart wyborczych członkom Spółdzielni
d) zebranie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018r. oraz z opinią biegłego rewidenta i przedstawienie zamierzeń na rok bieżący.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2018r.
10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 7-8.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2018r.
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
c) realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia w 2018r.
d) udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni
12. Propozycja nieodpłatnego przekazania drogi ul. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej na rzecz Gminy Jarocin – podjęcie uchwały.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na prowadzenie działalności
b) zatwierdzenie wniosków z części Walnego Zgromadzenia
15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ilości uzyskanych głosów przez
poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Część drugą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 27.06.2019r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Do II części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach
- ul. Traugutta 7-12
- ul. Wojska Polskiego 53
- ul. Rogalskiego 1
- ul. Bema 29, 31, 31a, 33, 35, 37
- ul. Wrocławska 73, 75,
- Os. Konstytucji 3 Maja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42

Porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia jak I części Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania i informacje oraz projekty uchwał, z którymi Pan/i ma prawo się zapoznać, będą do wglądu od dnia 05.06.2019r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dni robocze w godz. 1000-1200.
Członek przybyły na część Walnego Zgromadzenia, do której przynależy zobowiązany jest do posiadania i okazania dokumentu tożsamości.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.