Najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie jest Walne Zgromadzenie . W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy Członkowie.
Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie należy między innymi:

 • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności.
 • Uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
 • Nadzór i kontrola działalności spółdzielni.
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli ocenę bilansu.
 • Uchwalanie regulaminów.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 • Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie
Kadencja 2019-2022

Mirosław Drzazga  Przewodniczący Rady 
Kubiak Zbigniew Zastępca Przewodniczącego Rady
 Gabriela Wesołowska Sekretarz
Jerzy Borkiewicz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN
Walczak - Głąb Aleksandra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN
Maria Pawełka Członek Rady
Szczepaniak Alina Członek Rady
Fajfer Urszula  Członek Rady
Ryszard Siejiński Członek Rady

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy. Prezes Zarządu kieruje działalnością gospodarczą Spółdzielni i jest Dyrektorem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Prezesa Zarządu wybiera się na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza.
Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Do zakresu działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie należy między innymi:

 • Zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu.
 • Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności.
 • Prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów.
 • Udzielanie pełnomocnictw.
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 • Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań.
 • Współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi organizacjami.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

 

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

 

Paweł Niewiadomski

 

Prezes Zarządu

 

Zarząd ustanowił pełnomocników w składzie:

 

Michał Kozłowski
Pełnomocnik Zarządu
Główny Księgowy
Rafał Brzozowski
Pełnomocnik Zarządu
ds. technicznych

 

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają łącznie Prezes Zarządu i pełnomocnik lub dwaj pełnomocnicy. Pełnomocnika lub pełnomocników ustanawia Prezes Zarządu.
Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.