Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie zwołuje Walne Zgromadzenie. 

Część pierwszą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 13.10.2022r. o godz.17:00 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1.

Do części I Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach:

- ul. Traugutta 7-12,
- ul. Wojska Polskiego 53,
- ul. Rogalskiego 1,
- ul. Bema 29, 31, 31a, 33, 35, 37,
- ul. Wrocławska 73, 75, 77,
- Os. Konstytucji 3 Maja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42,

- Os. Rzeczypospolitej 1.

 

Część drugą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 14.10.2022r. o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1.

Do części II Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach:
- Os. Kościuszki 1-7,
- ul. Wrocławska 56,58,58a,64,
- ul. Dąbrowskiego 8,14,16,
- ul. Moniuszki 38,
- ul. Węglowa 1,
- ul. Kościuszki 20-36,51-73,
- ul. Sportowa 1 – 5,
- ul. Św. Ducha 36,38,42,
- os.Tysiąclecia 4,
- ul. Waryńskiego 1,5,7
- ul. Kasztanowa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
- ul. Słoneczna 19,19a,
- Al. Niepodległości 9,
- ul. Kościuszki 3,
- ul. Dworcowa 10E –Mieszków
- ul. Topolowa 3 –Jaraczewo

 

Porządek obrad części I i II Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw. Po odczytaniu listy pełnomocnictw lista pełnomocników zostaje zamknięta
  art.83 11u.s.m.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Wybór komisji :
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. wnioskowej
 5. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej:
  1. przedstawienie listy kandydatów
  2. samo prezentacja kandydatów
  3. rozdanie kart wyborczych członkom Spółdzielni
  4. zebranie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021r.wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021r. oraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.

8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt.6-7.

9. Podjęcie uchwał w sprawie :

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021r.
 2. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
 3. podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
 4. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni

10. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

     Własnościowej – podjęcie uchwały.

11. Zbycie prawa wieczystego użytkowania działki 184/2 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej

     IZOLACJA – podjęcie uchwały.

12.Rozwiązanie użytkowania wieczystego działek 162/47, 162/49 oraz 1953/2 z Gminą

     Jarocin – podjęcie uchwały.

13. Rozwiązanie wieczystego użytkowania działek 1952, 1953/1 ze Skarbem Państwa –

     podjęcie uchwały.

14. Zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mieszkowie, ul.Dworcowa

     10E/6 – podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 17 Walnego Zgromadzenia

     Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie z dnia 18.04.2012r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu piwnicznego w budynku ul.Kościuszki 30 na

     rzecz dotychczasowego najemcy.

17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z części Walnego Zgromadzenia.

18. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej o ilości uzyskanych głosów przez

     poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Sprawozdania i informacje oraz projekty uchwał, z którymi Pan/i ma prawo się zapoznać, będą do wglądu od dnia 20.09.2022r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dni robocze w godz. 10:00-12:00.
Członek przybyły na część Walnego Zgromadzenia, do której przynależy zobowiązany jest do posiadania i okazania dokumentu tożsamości.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.