Informujemy, że dnia 24.12.2019r (Wigilia)

biura Spółdzielni Mieszkaniowej

czynne do godziny 12,

a w dniu 27.12.2019 nieczynne.

OGŁOSZENIE - DOTYCZY BIO ODPADÓW

 

 

W związku z uzyskanymi informacjami o niewłaściwej segregacji bio-odpadów przypominamy,

że do pojemników na bio-odpady wyrzucamy tylko określony asortyment odpadów.

Szczegółowy wykaz został przekazany do Państwa mieszkań poprzez ulotki. Ponadto na pojemnikach zostały umieszczone

naklejki informujące jakie odpady mogą tam trafić.

Prosimy o stosowanie się do tych informacji , gdyż w przypadku stwierdzenia wyrzucania do tych pojemników nieodpowiednich odpadów

( a zwłaszcza opakowań – woreczków foliowych ) będzie traktowane jako niewłaściwa segregacja

a dana nieruchomość będzie traktowana jako brak odpowiedniej segregacji i obciążana za wywóz odpadów jako niesegregowane co wiąże się

z naliczaniem opłaty w wysokości 28 zł od osoby.

 

Sprawę prosimy traktować jako bardzo poważną.    ! ! !

OSTRZEŻENIE 

 

w związku z przewidywanymi w dniu 30.09.2019, silnymi porywami wiatru inforumjemy, że wszelkie zauważone uszkodzenia drzew na terenach

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynków będących w Zarządzie Spółdzielni należy zgłaszać do

Firmy TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek pod numerem telefonu 665-212-353

lub na numer alarmowy 112 

59c280a4a34d2 o large

OGŁOSZENIE

 

W związku ze zbliżającym sie sezonem grzewczym,

prosimy o zakończenie wszelkich prac związanych z instalacja centralnego ogrzewania

prowadzonych w mieszkaniach, typu wymiana grzejnika, itp. do dnia 15.09.2019 r. 

Uzupełnianie wody w instalacji rozpocznie się dnia 16.09.2019 r.

Szkody wynikłe z ewentualnych zalań obciążać będą mieszkańców, którzy je spowodowali.

 

 

Zadząd Spółdzielni Mieszkaniowej                         

Lokatorskow - Własnościowej w Jarocinie           

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie zwołuje Walne Zgromadzenie. Część pierwszą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 26.06.2019r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Do I części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach:
- Os. Kościuszki 1-7
- ul. Wrocławska 56,58,58a,64
- ul. Dąbrowskiego 8,14,16
- ul. Moniuszki 38
- ul. Węglowa 1
- ul. Kościuszki 20-36,51-73
- ul. Sportowa 1 – 5
- ul. Św. Ducha 36,38,42,
- os.Tysiąclecia 4
- ul. Waryńskiego 1,5,7
- ul. Kasztanowa 2
- ul. Kasztanowa 7
- ul. Słoneczna 19,19a
- Al. Niepodległości 9
- ul. Kościuszki 3
- ul. Dworcowa 10E –Mieszków
- ul. Topolowa 3 –Jaraczewo

Porządek obrad I i II części Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw. Po odczytaniu listy pełnomocnictw lista
pełnomocników zostaje zamknięta art.83 ust.11 u.s.m.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór komisji :
a) mandatowo-skrutacyjnej
b) wnioskowej
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej:
a) przedstawienie listy kandydatów
b) samoprezentacja kandydatów
c) rozdanie kart wyborczych członkom Spółdzielni
d) zebranie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018r. oraz z opinią biegłego rewidenta i przedstawienie zamierzeń na rok bieżący.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2018r.
10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 7-8.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2018r.
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
c) realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia w 2018r.
d) udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni
12. Propozycja nieodpłatnego przekazania drogi ul. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej na rzecz Gminy Jarocin – podjęcie uchwały.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na prowadzenie działalności
b) zatwierdzenie wniosków z części Walnego Zgromadzenia
15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ilości uzyskanych głosów przez
poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Część drugą Walnego Zgromadzenia zwołuje się na 27.06.2019r. o godz.1700 w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin Filia nr 5 Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu muzyki Rockowej 1. Do II części Walnego Zgromadzenia przynależą członkowie zamieszkali w nieruchomościach
- ul. Traugutta 7-12
- ul. Wojska Polskiego 53
- ul. Rogalskiego 1
- ul. Bema 29, 31, 31a, 33, 35, 37
- ul. Wrocławska 73, 75,
- Os. Konstytucji 3 Maja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42

Porządek obrad II części Walnego Zgromadzenia jak I części Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania i informacje oraz projekty uchwał, z którymi Pan/i ma prawo się zapoznać, będą do wglądu od dnia 05.06.2019r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 w dni robocze w godz. 1000-1200.
Członek przybyły na część Walnego Zgromadzenia, do której przynależy zobowiązany jest do posiadania i okazania dokumentu tożsamości.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

                                                                        OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jarocinie działając na podstawie przepisów:

art.4  ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)

oraz § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

nakazuje mieszkańcom uprzątnięcie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, strychów oraz pomieszczeń wózkowni i suszarni

w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. z wszystkich pozostawianych tam rzeczy. 

Po przekroczeniu tego terminu, bez informowania mieszkańców pozostawione rzeczy zostaną wywiezione na wysypisko śmieci.

 

                                                                                                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                Lokatorsko Własnościowej w Jarocinie

 

Jarocin, 26.03.2019 r.

iNFORMACJA ZARZĄDU0001

 

 

Pełna treść informacji dostępna w formacie PDF

 

 

segregacjasmieci

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.