O G Ł O S Z E N I E
Przetarg Nieograniczony
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Jarocinie ogłasza przetarg nieograniczony na zawarcie umowy
ustanowienia odrębnej własności następującego lokalu użytkowego:
1. ul. Dąbrowskiego 16/d w Jarocinie , o pow. użytk. – 86,9 m2 ,
+ pom. przynależne o pow. 31,47 m2 – nieruchomość lokalowa o funkcji
handlowo-usługowej.
Cena wywoławcza ustalona na kwotę – 199.000,- zł
Minimalne postąpienie – 1.000,- zł
Wadium wynosi – 19.900,- zł
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.06.2015r. o godz. 10.00
w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie O/Kościuszki 3.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na dwa dni przed terminem ogłoszonego przetargu na rachunek bankowy SML-W w Jarocinie : PKO BP SA 38 1020 2212 0000 5302 0024 6066
BZ WBK SA 18 1090 1131 0000 0000 1300 1995
BS Jarocin 90 8427 0009 0031 2578 2000 0001

W/w lokal można oglądać w dniu 02.06.2015r. w godz. 9.00 do 11.00

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej
dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

          
 
               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że zwołuje w dniach 04.05.2015r. i 05.05.2015r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dwóch częściach zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą. Część pierwsza Walnego Zgromadzenia w dniu 05.05.2015r. o godz. 17.00 odbędzie się w sali widowiskowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1. Część druga Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 04.05.2015r. o godz.17.00 w Klubie Osiedlowym, os. T. Kościuszki 3 w Jarocinie. 
            Zawiadomienia w formie pisemnej złożone zostały do euro-skrzynek przypisanych do lokali członków zamieszkałych oraz przesłane listem zwykłym członkom oczekującym na ustanowienie prawa do lokalu zgodnie z § 32 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 

1.      Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.      Odczytanie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

4.      Wybór komisji:

a)      Mandatowo-skrutacyjnej

b)      Wnioskowej    

5.      Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014. wraz ze sprawozdaniem finansowym

      za 2014 r. oraz z opinią biegłego rewidenta i przedstawienie zamierzeń na rok bieżący.

  6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.

  7.  Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2014r.

  8.  Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt.5-7.

  9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu Spółdzielni za 2014r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2014r.

b)      podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.

c)      realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia w 2014 roku

d)      udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni

10. Propozycja zbycia nieruchomości lokalowej lokalu użytkowego na os. T. Kościuszki 8 w Jarocinie –

       podjęcie uchwały.

11.  Propozycja zbycia nieruchomości lokalowej lokalu użytkowego na ul. Dąbrowskiego 16d

       w Jarocinie – podjęcie uchwały.

12.  Dyskusja.

13.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na prowadzenie działalności

b)      zatwierdzenie wniosków z części Walnego Zgromadzenia

14.  Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania i informacje oraz projekty uchwał, z którymi Pan/i ma prawo się zapoznać, będą do wglądu od dnia 20.04.2015r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 13 w dni robocze w godz. 10.00-12.00.

Członek przybyły na część Walnego Zgromadzenia, do której przynależy zobowiązany jest do posiadania

i okazania dokumentu tożsamości.

Ponadto informujemy, że dostęp do sprawozdań online mają członkowie Spółdzielni po zalogowaniu się w przesłanym przy zawiadomieniu loginem i hasłem poprzez zakładkę „dla członków" na stronie internetowej spółdzielni lub bezpośrednio na stronie http://ebok.smjarocin.pl/ 

Czytaj więcej:

Ognisko TKKF" TRUCHT - WSPÓLNY DOM" zostało założone 1980r.

Od początku swojej działalności Ognisko organizowało wiele atrakcji : zajęcia z karate, aerobik oraz spływy kajakowe itp. mające na celu poprawę i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w każdej kategorii wiekowej. Z upływem czasu działalność zmniejszyła swój zakres i obecnie skupia się głównie na orgaznizowaniu :

- półkoloni letnich

- biegu zimowego

Członkowie Ogniska występują w różnych biegach, maratonach itp na terenach całej Polski.

Ognisko ściśle współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową L-W w Jarocinie.

    Bieg zimowy im. Mariana Michalskiego organizowany jest już od 31 lat. Bieg odbywa się na dystansie 8,5km.  W zawodach może wziąść udział każdy, kto ukończył 16 lat. Klasyfikacja  dla mężczyzn jest prowadzona w następujących kategoriach wiekowych : od 16 lat do 29 lat , od 30 do 39 lat , od 40 lat do 49 , od 50lat  do 59 lat, od 60 lat do... oraz klasyfikacja kobiet i niepełnosprawnych. 

Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.

Oranizatorzy jak co roku  zapewnią bezpłatny przejazd autobusem na miejsce startu, szatnie, natryski oraz ciepłe napoje i posiłek.

 

Fotorelacja już wkrótce.

Wyniki XXXI Ogólnopolskiego Otwartego Biegu Zimowego im. M. Michalskiego/07.02.2015r./

 

Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie

prowadzi wynajem sali z możliwością organizowania w niej: kursów, spotkań, prelekcji, wystaw, szkoleń, imprez okolicznościowych itp.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 609 255 018

 sala1

Informujemy,że sala Klubu Osiedlowego na uroczystości komunijne jest zarezerwowana do roku 2020 i później. Z powyższym rezerwacji na uroczystości komunijne nie przyjmujemy.

Przypominamy!

Z uwagi na duże zainteresowanie wynajęciem sali na uroczystości komunijne osoby, które zarezerwowały sale wcześniej są zobowiązane do jak najwcześniejszego potwierdzenia rezerwacji/ Potwierdzenia można dokonać osobiście w siedzibie Klubu Osiedlowego Os. Kościuszki 3 Jarocin lub telefonicznie 609 255 018/ Niepotwierdzona rezerwacja równa się z jej anulowaniem.

Podczas wakacji letnich i ferii zimowych Klub Osiedlowy zaprasza na półkolonie. Dzieci przebywają pod okiem opiekunów w godzinach od 8.00 - 15.00.

Każdy dzień pobytu wypełniony jest wieloma atrakcjami. Organizujemy szereg wycieczek, wyjścia do kina, wyjścia na kręgle oraz zajęcia na basenie.

Zadbaliśmy również o wyżywienie dla dzieci. Oferujemy pyszne obiady dla dzieci.

Co roku półkolonie spotykają się z dużym zainteresowaniem. A nas cieszą uśmiechnięte miny dzieci, które są skarbem świata ;)

Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej aktualnie zrzesza około 80 emerytów i rencistów, mieszkańców  SM w Jarocinie. Klub  jest po prostu luźną formą spotykania się emerytów i rencistów i wspólnego spędzania wolnego czasu.
      Na działalność Klubu, Spółdzielnia przeznacza środki finansowe i materialne, które wykorzystuje się na organizację imprez kulturalno – oświatowych,  wycieczki krajowe , wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, opery itp. Do tradycji Klubu należą wspólne spotkania integracyjne ( wigilijno – opłatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki itp).

poprzedni numer Biuletynu Spółdzielni dostępne w wygodnej formie on-line.

Czytaj więcej: