Najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie jest Walne Zgromadzenie . W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy Członkowie.
Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie należy między innymi:

 • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności.
 • Uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
 • Nadzór i kontrola działalności spółdzielni.
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli ocenę bilansu.
 • Uchwalanie regulaminów.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 • Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie
Kadencja 2016-2019

Mirosław Drzazga  Przewodniczący Rady 
Zbigniew Sajdak Zastępca Przewodniczącego Rady
 Gabriela Wesołowska Sekretarz
Urszula Fajfer Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN
Alina Szczepaniak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN
Maria Pawełka Członek Rady
Paweł Piwiński Członek Rady
 Halina Florczyk Członek Rady
Ryszard Siejiński Członek Rady

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy. Prezes Zarządu kieruje działalnością gospodarczą Spółdzielni i jest Dyrektorem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
Prezesa Zarządu wybiera się na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza.
Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Do zakresu działania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jarocinie należy między innymi:

 • Zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu.
 • Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności.
 • Prowadzenie gospodarki spółdzielni i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów.
 • Udzielanie pełnomocnictw.
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 • Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań.
 • Współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi organizacjami.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

 

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 

 

Paweł Niewiadomski

 

Prezes Zarządu

 

Zarząd ustanowił pełnomocników w składzie:

 

Michał Kozłowski
Pełnomocnik Zarządu
Główny Księgowy
Rafał Brzozowski
Pełnomocnik Zarządu
ds. technicznych

 

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają łącznie Prezes Zarządu i pełnomocnik lub dwaj pełnomocnicy. Pełnomocnika lub pełnomocników ustanawia Prezes Zarządu.
Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Polityka prywatności. Zgadzam się.